Furor Teutonicus blog | over | volg | teuto | lyme | archief | doneer | todo
🕰️
  ⬩  
✍️ Evert Mouw
  ⬩  
⏱️ 7 min

De lesbrief van de Verschrikkelijke Moeders over de Jihadistische onthoofding in Parijs

Vier academici hebben een lesbrief opgesteld n.a.v. de onthoofding van een docent in Parijs. In de lesbrief worden adviezen gegeven over hoe het onderwerp te behandelen in de klas. Ik heb ’m zonet gelezen en, het spijt me voor de auteurs, ik ben er niet erg enthousiast over. Als je begint met lezen wordt je al meteen in de Woke-sfeer getrokken. Je komt termen tegen als “inclusief” onderwijs en een “veilige” onderwijsruimte (save space). Ik leef, denk en voel in een ander cultureel referentiekader, en dat botst met deze lesbrief. Dat zal ik hieronder uitleggen voor hen die de lesbrief gelezen hebben.

Als eerste stap in het leslokaal moet gezocht worden naar een common ground. Dat zoeken is een farce, want de common ground wordt meteen gedefinieerd als zijnde dat extremisme en geweld altijd slecht zijn. Is geweld ook slecht als het zelfverdediging betreft, of de bestrijding van de vijaard? Worden voorbeelden gegeven van helden en admiraals uit onze geschiedenis die wel raad wisten met zulke terroristen en moordenaars? Natuurlijk niet! Dat past niet in de agenda van deze lesbrief, die toch vooral als doel lijkt te hebben om jongens ideologisch te castreren. Daartoe mogen de grondrechten best een beetje opgerekt worden. De auteurs introduceren een nieuw grondrecht: het recht om niet beledigd te worden.

Maar tegelijkertijd is er een grondrecht om niet gediscrimineerd of beledigd te worden op grond van je religieuze overtuiging. (p.3)

Dit abstractie grondrecht wordt onmiddellijk erna (p.4) concreet gemaakt met een voorbeeld. Wilders (PVV) werd veroordeeld vanwege de belediging van Marokkanen. Voor een neutrale lesbrief is deze brief veel te politiek gekleurd, of beter anti-gekleurd, nl. anti-PVV. Laat dat gelul over democratie dan ook maar weg… Merk op dat het een exclusief grondrecht is, want het geldt enkel voor gelovigen. En door de concretisering ervan, waarbij de auteurs kozen voor dit voorbeeld, lijken de auteurs vooral te suggereren dat moslims niet op basis van hun geloof beledigd dienen te worden.

Later op Twitter komt een van de auteurs terug op de oprekking van de grondrechten. “Dat is wellicht wat onhandig geformuleerd. Maar belediging vanwege godsdienst kan strafbaar zijn en kan botsen met vvmu. Ook is er recht op vrijwaring van discriminatie.” Dat is een leuke bliksemafleider omdat de discussie zo in de richting van abstracte grondrechten omgebogen wordt. Maar dat die grondrechtendiscussie in de brief meteen geconcretiseerd werd door als voorbeeld de veroordeling van Wilders te noemen blijft zo buiten beeld.

Opmerkelijk genoeg wordt desondanks toch alle ruimte gegeven voor cartoons, ook beledigende cartoons. Met als voorbehoud dat het opnieuw afdrukken van posters door Charlie Hebdo geholpen heeft om een “giftig klimaat” te scheppen. Wordt hier gesuggereerd dat Charlie Hebdo er ook eigen schuld aan heeft? Maar eerlijk is eerlijk: ook de jihadistische factor wordt helder en uitvoerig benoemd. Het maken van spotprenten wordt aangemoedigd door leerlingen ermee te laten oefenen. Geweld is altijd fout. Wel spotten, niet vechten. Laten we dit nader bespreken.

De klassieke of aristocratische waarden van Europa waren ridderlijk, terwijl ook onder de boeren op het platteland dapperheid en zelfredzaamheid aangeprezen werden. Scouting heeft nog steeds Joris de drakendoder als symbool. Baden-Powell wees erop dat kinderen zo’n voorbeeld nodig hebben. De draak (het kwaad, de chaos) moet bevochten worden.

St. George, of Joris de drakendoder. (Scouting for Boys, 1908.)

Mensen als Jung, Neumann, Tolkien, Paglia en Peterson zien dit als een belangrijk ontwikkelingsproces. Je spot niet met de draak om daarna bescherming te zoeken achter de rug van een ander, nee, je verslaat de draak met je zwaard. In Europa is die symboliek afkomstig van Germaanse en Keltische mythen. Denk aan Beowulf en de Fáfnismál. Tolkien legde uit dat het bevechten van draken buiten jezelf als eindpunt heeft dat je ook je innerlijke draken kunt verslaan. Het probleem wordt eerst extern geprojecteerd, wat voorwaardelijk is om het later in het Zelf te integreren en op die manier het goud of de jonkvrouw te bevrijden. Hiermee wordt het proces bewust gemaakt en onder innerlijke controle gebracht. Als je die fase overslaat, dan blijft er een innerlijke doch onbewuste woede die zich passief-agressief manifesteert. Bovendien is zo’n passief-agressief type dikwijls blijvend afhankelijk van externe beschermers, met wie het een haat-liefde relatie aangaat.

In de lesbrief leren de kinderen om geweldloze spotvogels te zijn. Je kunt alleen maar een laffe spotvogel zijn en geweld afzweren als er iemand is die jou kan beschermen. Oftewel, als je het noodzakelijke geweld kunt uitbesteden. De kinderen worden daarmee afhankelijk gemaakt van een strijdende klasse. De Romeinse geschiedenisschrijver Tacitus noemde dat in zijn Agricola een vorm van slavernij die de schijn van beschaving had.

Uit de Agricola van Tacitus.

In het aristocratische Europa, waarvan de waarden nog een kleine reflectie tonen in de Scouting-beweging, werd geleerd om niet nodeloos de spot te drijven met anderen en hun geloof. “Heb respect voor jezelf en voor anderen.” Er werd wel geleerd om dapper te zijn en voorbereid te zijn. De lesbrief is een afspiegeling van de omkering der waarden die na de wereldoorlogen ontstaan is op ons continent. Die omkering van waarden is een pathologie, een gevolg van een diep collectief trauma. Westerse kinderen hebben deel aan dat collectieve trauma, iets wat niet of in veel mindere mate geldt voor de kinderen van moslims. Het materiaal van de lesbrief zal op deze verschillende groepen dan ook een verschillende uitwerking hebben. Westerse kinderen worden versterkt in hun passief-agressieve gedrag. Moslimkinderen worden versterkt in hun idee dat Westerse mensen graag spotprenten maken en het heilige beledigen, maar eigenlijk gewoon laffe mensen zijn. Tel uit je winst.

Drie van de vier auteurs zijn vrouw. De feminisering van het onderwijs is al vaker besproken. Mogelijk speelt dat ook een rol bij de insteek van de lesbrief, hoewel ik niet wil suggereren dat vrouwen geen lesmateriaal voor jongens kunnen maken en vice versa. De insteek van de lesbrief helpt in ieder geval niet om de doorgeslagen feminisering in het onderwijs te compenseren. Enige vorm van zelfreflectie hierop ontbreekt in de lesbrief: het thema wordt niet onderkend. Dat jongens en meisjes de thematiek misschien anders benaderen wordt niet behandeld. Misschien spreken ridders en draken meer aan tot de verbeelding van jongens dan die van meisjes? Ik zou het niet weten, maar ik zou het ook niet willen uitsluiten. De vnl. vrouwelijke auteurs lijken in ieder geval niet (onbewust) geleid te worden door dergelijk archetypisch materiaal. Neumann herkent in de mythologie de zgn. Verschrikkelijke Moeder, dat is de expressie van een deel van het bewustzijn dat het eigen mannelijke deel wil castreren of opslokken. In de titel van dit opiniestukje suggereer ik dat de auteurs onder deze collectief-culturele archetypische invloed handelen.

Een gezonde lesbrief had de kinderen geleerd dat bespotten niet altijd nodig is, en had de nadruk gelegd op archetypische inhouden die dapperheid en zelfoverwinning bevorderen. Dat zou eigen kracht en verantwoordelijkheid voor de eigen groep bevorderen. De drakendoder als centraal figuur in de Europese ideeëngeschiedenis is duizenden jaren oud; de spottende krabbelaar is dat nog niet zo lang. Nederlanders moeten zich maar afvragen of ze zich zo innerlijk en uiterlijk als weerloze schapen afhankelijk willen maken van beschermers wiens kracht ze eigenlijk haten, of ze zich willen laten leiden door een collectief trauma, of kleinburgerlijke waarden echt gelukkiger maken dan aristocratische of boerenwaarden. Mensen uit andere volken en culturen zullen voor dit bange, spottende menstype niet snel respect ontwikkelen. Deze lesbrief helpt daarbij niet.

We moeten iets doen met ons collectief trauma en als we dat niet doen zullen we opgeslokt worden door de oude draak van het oeroborische onbewuste.

Excuus voor eventuele gebreken of typfouten. Ik wilde dit stuk in de flow van het discours tijdig plaatsen, maar moet vandaag nog meer doen 😉 Eventuele fouten zal ik de komende dagen herstellen. Laat hieronder gerust een reactie achter.

Enkele referenties:

Voor de aardigheid nog een video:

Tolkien's Dragons: Smaug EXPLAINED l Beowulf & Fafnir [Lord of the Rings l The Hobbit]

🔗 https://youtu.be/PdASnW4evjQ


Deze blogpost werd in december 2022 overgezet van WordPress naar een methode gebaseerd op Markdown; het is mogelijk dat hierbij fouten of wijzigingen zijn ontstaan t.o.v. de originele blogpost.